Výročná členská schôdza MO SRZ Veľký Krtíš v roku 2024

Pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu MO SRZ Veľký Krtíš, ktorá sa uskutoční 14. apríla 2024 od 9.00 v zasadačka ÚPSVaR (Úrad práce) vo Veľkom Krtíši.

Prezentácia členov od 8.00 hod. do 9.00 hod.

 

Program 

1) Otvorenie

2) Pamiatka zosnulým

3) Voľba komisií ( mandátová a návrhová)

4) Správa o činnosti výboru a MO SRZ vo Veľkom Krtíši za rok 2023

5) Správa o hospodárení MO SRZ za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024

6) Správa kontrolnej komisie

7) Plán hlavných úloh MO SRZ na rok 2024

8) Ocenenie jubilantov

9) Prestávka

10) Diskusia

11) Návrh na uznesenie

12) Záver