OZNÁMENIE: Členská schôdza je zrušená

Upozornenie! Členská schôdza plánovaná na 25.10.2020 je zrušená s nasledujúcich dôvodov:

Dňa 01.10.2020 nadobudlo účinnosť opatrenie Úradu verejného zdravotníctva sp. zn.: OLP/7694/2020, ktorým Úrad verejného zdravotníctva okrem iného upravil aj obmedzenia hromadných podujatí športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy. Podľa uvedeného opatrenia všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb.

 

V súlade s uvedeným opatrením, je teda možné usporiadať rybárske preteky iba v prípade, že sa na nich zúčastní maximálne 50 osôb v jednom okamihu. Do uvedeného maximálneho počtu sa zarátavajú všetky zúčastnené osoby, teda aj organizátori, rozhodcovia a pod. Konanie pretekov je teda možné v prípade, ak vie organizátor splniť podmienku maximálneho počtu osôb spolu s ďalšími hygienickými opatreniami (prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia, odstupy).

Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav dôrazne vystríhame pred nedodržiavaním uvedeného opatrenia, keďže usporiadateľovi hromadného podujatia, ktorým by došlo k porušeniu hore uvedeného opatrenia hrozí pokuta za správny delikt vo výške do 20.000 EUR.

 

V súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami nám dovoľte dať do pozornosti Uznesenie Rady SRZ č. 98/2020, ktorým Rada SRZ schválila predĺženie lehoty na konanie výročných členských schôdzí do konca decembra 2020. Toho času je teda na mieste upustiť aj od konania výročných členských schôdzí vzhľadom na hore uvedené opatrenie Úradu verejného zdravotníctva.