Členská schôdza MO SRZ Veľký Krtíš

Pozývame Vás na členskú schôdzu MO SRZ Veľký Krtíš, ktorá sa uskutoční 9. apríl 2017 od 9.00 v zasadačke ÚPSVaR (Úrad práce) vo Veľkom Krtíši.

Prezentácia členov od 8.00 hod. do 9.00hod.  

 

Program 

1. Otvorenie

2. Pamiatka zosnulým

3. Voľba komisií ( mandátová, návrhová )

4. Správa o činnosti výboru a MO SRZ vo Veľkom Krtíši za rok 2016

5. Správa o hospodárení MO SRZ za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017

6. Správa kontrolnej komisie

7. Plán hlavných úloh MO SRZ na rok 2017

8. Ocenenie jubilantov a aktívnych členov MO SRZ za zásluhy v rybárstve

9. Prestávka

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie

12. Záver