Členská schôdza MO SRZ Veľký Krtíš v roku 2021

Pozývame Vás na členskú schôdzu MO SRZ Veľký Krtíš, ktorá sa uskutoční 8. augusta 2021 od 9.00 v Jedálni Novohrad (Nová slobodáreň) vo Veľkom Krtíši.

Prezentácia členov od 8.00 hod. do 9.00 hod.

 

Program 

1) Otvorenie
2) Pamiatka zosnulým
3) Voľba komisií ( mandátová a návrhová)
4) Správa o činnosti výboru a  SRZ MO vo Veľkom Krtíši za rok 2020
5) Správa o hospodárení SRZ MO za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
6) Správa kontrolnej komisie
7) Plán hlavných úloh SRZ MO na rok 2021
8) Prestávka
9) Diskusia
10) Návrh na uznesenie
11) Záver